Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Buurtsportcoach

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de inzet van buurtsportcoaches.

Een buurtsportcoach wordt ingezet om meer mensen in hun eigen omgeving aan het sporten en bewegen te krijgen. De buurtsportcoach werkt bij een sport- of beweegaanbieder en in tenminste één andere sector. Denk aan de zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of het bedrijfsleven. Via die ander sector, probeert de buurtsportcoach om mensen in beweging te krijgen. De loonkosten van de buurtsportcoach worden voor 40% gesubsidieerd door het ministerie van VWS. De overige 60% van de loonkosten moeten gemeenten zelf organiseren. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van lokale cofinanciering van andere partijen. 

373 gemeenten hebben in 2012 aangegeven deel te willen nemen aan deze regeling. Een overzicht van de gemeenten is te vinden op de website www.sportindebuurt.nl. Op deze lijst is ook te vinden met hoeveel buurtsportcoaches ze aan de slag willen gaan. Meer informatie over hoe (in welke sectoren) de buurtsportcoach wordt ingezet en in welke wijk(en), is te verkrijgen bij de gemeente. De meeste buurtsportcoaches zullen in 2013 starten. 

Een buurtsportcoach kan een belangrijke rol spelen in een samenwerkingsverband of netwerk. Hij kan partners mobiliseren, partijen met elkaar in contact brengen, vraag en aanbod inzichtelijk maken en eventueel nieuw aanbod helpen ontwikkelen. Een buurtsportcoach kan ook een uitvoerende rol spelen, bijvoorbeeld in het verzorgen van specifiek aanbod of de begeleiding van deelnemers. De precieze rol van de buurtsportcoach is afhankelijk van de keuzes die lokaal gemaaktworden. Verder kan de buurtsportcoach een rol spelen in het opstellen van een sportimpuls aanvraag.

Beweegmakelaar, Leefstijlcoach of buurtsportcoach?
Binnen de BeweegKuur is ervaring opgedaan met de inzet van een Beweegmakelaar, Gezondheidsmakelaar of Leefstijlcoach. Deze hadden een vergelijkbare rol als de buurtsportcoach, namelijk het verbinden van de sport- en beweegsector met (in dit geval) de zorg. In diverse gemeenten heeft men iemand aangesteld om de doorstroom van (BeweegKuur) deelnemers en andere mensen vanuit de zorg, naar reguliere activiteiten in de wijk te verbeteren. De ervaringen en tips van de gemeente Tilburg, Dinkelland en Den Bosch zijn te vinden onder de praktijkvoorbeelden.