Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

GGD

GGD’en hebben van oudsher een sterke relatie met ambtenaren volksgezondheid, jeugd en sport van gemeenten. De GGD heeft een adviserende rol richting gemeente en kan hiermee het onderwerp ‘verbinden zorg sport’ op de agenda zetten. Binnen de regionale netwerken van de BeweegKuur hebben GGD-adviseurs de nodige kennis opgedaan van het werkveld sport en bewegen. Daardoor kunnen zij ook een rol spelen om op lokaal niveau zorgprofessionals en sport/ en beweegprofessionals met elkaar te verbinden.

Regionale en lokale professionals die met gemeenten in contact willen komen over preventie, en specifiek de verbinding sport en zorg hebben aan de GGD een goede partner om het eerste contact te leggen. Of om gezamenlijk het gesprek met een gemeente aan te gaan.

De verbinding tussen zorg en sport is dan ook een thema dat door beleidsadviseurs van de GGD kan worden ondersteund. De beleidsadviseur of gezondheidsbevorderaar GGD kan bijvoorbeeld een centrale rol spelen bij de projectmatige aanpak of procesondersteuning bij te vormen netwerken rondom sport en zorg. Daarbij valt ook te denken aan netwerkvorming met andere partijen zoals GGZ, ouderenwerk of jeugdwerk. In veel gevallen wordt dan als insteek het wijkgerichte gezondheidswerk gekozen en wordt beweegstimulering ingebed in dagelijkse activiteiten van burgers of groepen. Daarnaast is er bij de GGD veel informatie op wijkniveau beschikbaar, dat van belang kan zijn bij het zoeken naar aansluiting bij burgers met betrekking tot het creëren van nieuw beweegaanbod.