Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Doorstroom zorg-sport

Een belangrijk doel van preventieve interventies met een beweegcomponent, is dat deelnemers doorstromen naar regulier sport- en beweegaanbod in de wijk. Deze doorstroom van deelnemers van zorg naar het lokale aanbod gaat niet vanzelf. Naast het feit dat deelnemers vaak weinig ervaring hebben met bewegen of een drempel ervaren zelfstandig te bewegen, weten zij, maar ook zorgverleners, in veel gevallen niet goed wat voor beweegaanbod er is in de wijk. Dit maakt doorstroom van de deelnemers moeilijk.
Er is daarom een verbinding tussen zorg en sport en bewegen nodig om een soepele overgang tussen beide sectoren te creëren: een lokaal netwerk.

Wat kan de gemeente doen?

  • Buurtsportcoach of beweegmakelaar aanstellen, om verbinding tussen sport en zorg te realiseren, al dan niet vanuit een sportloket.
  • Zorgen voor laagdrempelig, goedkoop en/ of gratis sport en beweegaanbod. Vaak vormen financiën een drempel voor de deelnemers om te gaan en blijven bewegen.
  • Netwerkbijeenkomsten organiseren waar zorg- en sportprofessionals uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten.
  • Vergaderlocaties beschikbaar stellen voor lokale netwerkbijeenkomsten.
  • Sociale kaart opstellen en beheren.
  • Borgen van thema in beleid.
  • Financieren, eventueel samen met zorgverzekeraar.
  • Sport- en beweegaanbieders stimuleren aanbod voor een bepaalde doelgroep te starten.

De meeste professionals zien de gemeente als meest geschikte coördinator van het lokale netwerk. In de BeweegKuur is ruim twee jaar gewerkt aan het bouwen van lokale netwerken, waarbinnen zorgprofessionals, sport- en beweegaanbieders en gemeente met elkaar samenwerken. Met als doel de doorstroom van mensen met (een verhoogde kans op) bepaalde chronische aandoeningen vanuit de zorg naar lokaal sport- en beweegaanbod te verbeteren. Met name verbinding leggen tussen partijen, zowel lokaal als regionaal, wordt daarin als belangrijkste taak voor een gemeente gezien. De gemeente is de partij die op de hoogte is van alle leefstijlinterventies en ander aanbod dat zou kunnen aansluiten. Voorwaarde daarvoor is wel dat de gemeente ook intern samenwerkt op de gebieden sport, gezondheid en welzijn.

Steeds meer gemeenten werken aan het vormgeven van sociale kaarten; dit zijn veelal digitale overzichten met het aanbod aan sport- en beweegaanbieders. In feite is dit een onmisbaar instrument om mensen succesvol door te laten stromen van zorg naar sport en bewegen. Gemeenten kunnen ook nog slimme allianties aangaan met verzekeraars en daarmee voor grote groepen inwoners afspraken maken op het gebied van preventie. Kortom, de gemeente is een cruciale partij in de verbinding (en doorstroom) tussen zorg en sport en bewegen.

Meer weten over de mogelijkheden van financiering? Ga naar de Toolbox Financiering van een gecombineerde leefstijlinterventie.