Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Resultaten in het kort

Uit onderzoeken naar netwerkvorming komt naar voren dat de netwerken succesvol zijn in het behalen van resultaten. De partners van een netwerk werken gezamenlijk aan de doelen rondom het bevorderen van een gezonde leefstijl en doen dit met veel enthousiasme. De energie die gecreëerd wordt door het behalen en delen van successen en door de onderlinge samenwerking speelt een cruciale rol in de netwerken. De netwerken die vanuit de beweegkuur zijn ontstaan, hebben op verschillende niveaus resultaten geboekt.

1. Op niveau van de interventie zelf:

  • Gezondheidswinst van de deelnemers (Bijvoorbeeld een verbeterde conditie, gewichtsreductie, minder medicijngebruik of een positievere levensinstelling).
  • Toegenomen patiëntgerichtheid (Bijvoorbeeld meer maatwerk, betere zorg, ontwikkeling van doorverwijsformulieren, het doorsturen van andere patiënten)

2. Op het niveau van netwerkvorming:

  • Het ontstaan van netwerken met een goede en multidisciplinaire samenwerking.
  • Het tot stand komen van een verbinding tussen eerstelijnszorgprofessionals en sport.

Een van de doelstellingen van de beweegkuur, de doorstroom van deelnemers vanuit de zorg naar de sport, is daarentegen nog onvoldoende op gang gekomen.Ook als er een passend aanbod is. Wanneer er wel doorstroom is, is er vaak een warme en persoonlijke overdracht, gesubsidieerd beweegaanbod en ondersteuning vanuit de gemeente of het welzijnswerk.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de netwerkvorming rondom de BeweegKuur.