Stageverslagen e.a.

 • Stageverslagen e.a.
 • De samenhang tussen depressieve symptomen, eigen-effectiviteit en het willen deelnemen aan een beweegprogramma in de eerstelijnsgezondheidszorg | Linda Schouten | Trimbos Instituut, Universiteit van Amsterdam, NISB (2012)

  De samenhang tussen depressieve symptomen, eigen-effectiviteit en het willen deelnemen aan een beweegprogramma in de eerstelijnsgezondheidszorg.

  Depressieve personen zijn moeilijk te motiveren om fysieke inspanning te verrichten. In de empirische literatuur worden hoofdzakelijk de ernst van de depressie en eigen-effectiviteitsverwachtingen hiermee in verband gebracht. Deze these onderzocht genoemde factoren in samenhang met chronische aandoeningen en overgewicht en het willen deelnemen aan een beweegprogramma bij cliënten in de eerstelijnsgezondheidszorg. Bij 101 cliënten werden zelfrapportage vragenlijsten afgenomen. Cliënten met depressieve symptomen bleken lagere algemene eigen-effectiviteitsverwachtingen te hebben dan cliënten zonder deze symptomen.
  Een vergelijkbaar verschil werd gevonden in fysieke eigen-effectiviteitsverwachtingen, echter alleen bij cliënten met een chronische aandoening of overgewicht. Tenslotte bleek in tegenstelling tot de verwachting dat hoe ernstiger de depressieve symptomen van cliënten hoe groter de motivatie om deel te nemen aan een beweegprogramma. De implicaties worden besproken voor het motiveren van depressieve
  cliënten om fysieke inspanning te verrichten.  

  Masterthese L. Schouten (2012) in het kader van de doorontwikkeling van de Beweegkuur voor mensen met depressieve klachten.

 • BeweegKuur: An effective lifestyle intervention in practice? | Wageningen Universiteit en NISB (2012)

  BeweegKuur: An effective lifestyle intervention in practice?

   

  Dit verslag beschrijft de effectiviteit van de BeweegKuur, op basis van gegevens die leefstijladviseurs hebben geregistreerd tijdens contactmomenten met deelnemers. Leefstijladviseurs van 80 locaties stuurden (anonieme) gegevens van 2400 mensen terug. Van 200 tot
  500 deelnemers konden gegevens gebruikt worden om te analyseren. Deze
  deelnemers vielen  gemiddeld 2,9 kg af, en hun middelomtrek nam 4,4 cm af. Onder- en bovenbloeddruk namen ook met gemiddeld meer van 2% af. Het bloedglucosegehalte nam zelfs met 4,5% af, van 7,5 mmol/l tot 7 mmol/l. Mensen gingen meer bewegen: 2,1 uur meer licht tot matig intensieve bezigheden zoals wandelen, en 1,7 uur hoog-intensieve bezigheden zoals hardlopen en zwaar huishoudelijk werk. Verschillende factoren, zoals de intensiteit van begeleiding die deelnemers ontvangen, blijkt gerelateerd te zijn aan grotere gezondheidswinst.  

   

  Een onderzoek naar de effecten van de BeweegKuur op gewicht, andere
  gezondheidsparameters, en lichamelijke activiteit. Wageningen Universiteit en NISB (2012). 

 • Notitie Allochtonen in de BeweegKuur | NISB, 2011

  Notitie ‘Allochtonen in de BeweegKuur'

   

  Aanleiding voor deze notitie zijn de veelvuldige signalen uit het veld dat het moeilijker is om allochtonen van niet-westerse afkomst in te laten stromen in de BeweegKuur, hen vast te houden in het traject en met succes te laten
  doorstromen naar passend aanbod.
  Deze notitie tracht op basis van literatuur, onderzoek (binnen en buiten de BeweegKuur) en een expertmeeting aanzet te geven voor nader onderzoek. Mogelijke
  verklaringen voor eerdergenoemde signalen worden gegeven rond o.a. de in- en doorstroom, beleving van bewegen, voedingsgewoonten, communicatie en
  competenties van professionals. Vervolgens geeft de notitie mogelijke
  oplossingen rond deze thema’s.

   

  NISB, 2011

   

 • Uitwerking interviews BeweegKuur-instructeur | Project MBO-scholing. NISB (2011)

  Uitwerking interviews BeweegKuur-instructeur


  Dit onderzoek richtte zicht op BeweegKuur-Instructeur (BKI); hoe deze zijn werk als BKI uitvoert en de BeweegKuur in de praktijk ervaart. Elf BKI’s zijn
  geïnterviewd. Belangrijke conclusies zijn dat het contact van deze BKI’s met de zorgverleners van de BeweegKuur moeilijk op gang komt, en dat er nog weinig doorstroom van deelnemers uit de BeweegKuur naar deze BKI’s plaatsvindt. Alle ondervraagden waren over het algemeen tevreden met de cursus BeweegKuur-instructeur.

   

  Project MBO-scholing. NISB (2011)

 • Onderzoek SuperShopper-tour | Theoretische onderbouwing en procesevaluatie van de SuperShopper als onderdeel van de BK. (augustus 2011)

  Onderzoek SuperShopper-tour

   

  De SuperShopper-tour is een supermarktrondleiding voor volwassenen die erop gericht is deelnemers te motiveren een gezonde keuze te maken in de supermarkt. De SuperShopper-tour maakt deel uit van de BeweegKuur. In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de SuperShopper-tour wordt uitgevoerd zoals beschreven in de handleiding. Alle diëtisten zijn positief over de SuperShopper-tour. De rondleiding bevat volgens de diëtisten veel praktische tips en achtergrondinformatie. Ook het feit dat deelnemers zelf aan de slag gaan tijdens de rondleiding wordt als positief punt genoemd. De deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de SuperShopper-tour. Om de inhoud van de rondleiding te versterken wordt aangeraden om naast gedragsdoelen ook omgevingsdoelen te betrekken en gebruik te maken van de volgende aanbevelingen.

   

  Theoretische onderbouwing en procesevaluatie van de SuperShopper als onderdeel van de BK. Augustus 2011

 • Wat beweegt mensen deel te nemen aan een leefstijlinterventie? | Bernadette Landwehr Johan, (december 2010)

  Wat beweegt mensen deel te nemen aan een leefstijlinterventie?

   

  In dit onderzoek is onderzocht welke factoren invloed hebben op de keuze om deel te nemen aan de BeweegKuur. Er zijn vragenlijsten ingevuld onder 49 deelnemers en 16 niet-deelnemers van de BeweegKuur. Vervolgens zijn verschillende analyses uitgevoerd om verbanden aan te tonen. Concluderend kan worden gesteld dat opleiding en sociaal netwerk van invloed zijn op het goed inschatten van het persoonlijke gezondheidsrisico. Hoe beter het gezondheidsrisico wordt ingeschat, hoe groter de kans op deelname. Indirect zijn opleiding en sociaal netwerk dus bepalende factoren voor deelname. Daarnaast toont de analyse een direct verband aan tussen sociaal netwerk, geslacht en leeftijd. Hoe meer steun er verwacht wordt vanuit het sociale netwerk, hoe groter de kans op deelname.

   

  Een onderzoek naar factoren die deelname aan de BeweegKuur beïnvloeden.

 • Implementatie van de BeweegKuur: een pilotstudie 2008 | Resultaten van het pilotonderzoek naar de implementatie van de BeweegKuur in zeven pilotregio’s. Samenvatting, Universiteit Maastricht, (2008)

  Implementatie van de BeweegKuur: een pilotstudie 2008

   

  Dit document bevat een korte samenvatting van het onderzoek naar de implementatie van de BeweegKuur tijdens het eerste pilotjaar, dat in april 2008 van start is gegaan. Het onderzoek volgde de implementatie van de BeweegKuur in zeven pilotregio’s. Het doel van het onderzoek was de BeweegKuur te testen op zowel de bruikbaarheid als de waardering en gepercipieerde effectiviteit onder zorgverleners en patiënten. De samenvatting beschrijft de uitvoering en de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

   

  Resultaten van het pilotonderzoek naar de implementatie van de BeweegKuur in zeven pilotregio’s. Samenvatting, Universiteit Maastricht, 2008.

Lees ook de verschillende andere documenten