Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Samenwerkingsproces

Een samenwerkingsproces doorloopt verschillende fases. Globaal kunnen vijf fases worden onderscheiden die worden weergegeven in onderstaand figuur.

Model samenwerkingsproces

 

 • Fase 1: Verkennen

  Samenwerking kan op verschillende wijzen ontstaan. Het kan ontstaan op vrijwillige basis vanwege een kans die zich voordoet maar het kan ook ontstaan uit noodzaak, bijvoorbeeld wegens het ontbreken van de nodige kennis of middelen om iets zelfstandig uit te kunnen voeren. In het kader van het opzetten van een gecombineerde leefstijl interventie kunnen beide wijzen een reden vormen om samenwerking te organiseren. In deze fase maken partijen inzichtelijk waarom ze willen samenwerken. Doel van deze fase is om inzicht te verkrijgen in de belangen van de betrokken partijen en de context van de samenwerking.

 • Fase 2: Delen van de belangen en ambities

  In deze fase wisselen de partijen het beeld dat zij hebben bij het vraagstuk, de oplossing, de kans en de vorm van de samenwerking uit.

  Tip: Bij samenwerking is het van belang dat de verschillende partijen van elkaar willen leren, elkaar begrijpen, respecteren, vertrouwen en elkaars belangen kennen. Het is niet erg om naast een gezamenlijk doel ook eigen doelen na te streven, zolang er maar een balans bestaat tussen eigen en gezamenlijke doelen.

 • Fase 3: Overeenkomen: koers en richting

  In deze fase komen partijen gezamenlijk de koers en richting overeen en leggen ze dit vast in de vorm van afspraken.

  Tip: Zeker als de samenwerking complexer is of er sprake is van investeringen is het goed een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over en samenwerkingsverband en schriftelijke afspraken gemaakt over zaken als subsidieverdeling, gebruik van de resultaten, verdeling van de opbrengsten. Er kunnen verschillende overeenkomsten worden afgesloten, welke overeenkomst het meest passend is, is per situatie verschillend. Voor de keuze van de juiste overeenkomst is het verstandig juridisch advies in te winnen.

 • Fase 4: Vormgeven van de samenwerking

  In deze fase gaan de samenwerkingspartijen concreet met de inhoud en vorm aan de slag. Samenwerking betekent: een organisatie opzetten. Verkennen van ideeën en ontwikkelen van een visie op zorg, samenwerking en organisatie. Als er een goede basis van samenwerking is gelegd, is het tijd om een plan te maken. Dit betekent het onderzoeken van de haalbaarheid op financieel, organisatorisch, inhoudelijk en ruimtelijk gebied met als doel samenwerking concretiseren en realiseren. Vervolgens kunnen concrete werkafspraken gemaakt worden: wat moet wanneer gedaan worden en wie is daarvoor verantwoordelijk? Bepaal in deze fase ook wie deze samenwerking gaat trekken. Dit kan (afwisselend) één van de partners zijn of iemand van ‘buiten’.

 • Fase 5: Uitvoeren en vernieuwen

  Als de samenwerking zich heeft gevormd dan zal er een min of meer routinematig proces ontstaan. Helemaal routinematig zal dit proces nooit worden omdat zich tijdens het uitvoeren van de afspraken vaak nieuwe mogelijkheden en externe ontwikkelingen voordoen of het politieke krachtenveld verandert. Regelmatig evalueren en bijstellen van de processen en samenwerking is dan ook belangrijk.