Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Met wie samenwerken?

In het kader van de gecombineerde leefstijlinterventie (gli) zijn een huisarts, fysiotherapeut, diëtist, leefstijladviseur en lokale sportaanbieders de meest voorkomende samenwerkingsparters. Veranderingen in het beleid zorgen voor verschuiving in samenwerkingspatronen. De rol van de gemeente wordt binnen de zorg, vanwege de verschuivingen tussen Zvw, Wmo en AWBZ, steeds prominenter. De nadruk bij de behandeling van chronische aandoeningen ligt hierdoor niet alleen meer op een goede behandeling en ondersteuning maar richt zich ook op innovaties om preventie duurzaam in de wijk tot stand te brengen. Tevens is de doelgroep waar gli's zich op richten vaak lastig te bereiken. In het gedeelte van deze Toolbox over de kaders waarbinnen een gli wordt uitgevoerd, wordt duidelijk dat onderdelen van de preventieve aanpak en de financiering van sommige gezondheidsproblemen plaats vinden binnen zowel de Wpg, als de Wmo en de Zvw. Financieringsstromen waar gemeente en zorgverzekeraars verantwoordelijk voor zijn. Vanuit het Programma Sport en Bewegen in de Buurt wordt aangestuurd op een betere afstemming van zorg, preventie en sport in de buurt. 

Vanuit deze invalshoeken loont het, onder andere vanuit het perspectief financiering, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met gemeente en zorgverzekeraar, lokale eerstelijns organisaties en lokale sportaanbieders gezamenlijk te werken aan de verandering van leefstijl in bepaalde wijken of dorpen. 

Uit een achtergrondstudie van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) naar twee praktijkvoorbeelden die zich richten op het bevorderen van preventie via een integrale wijkaanpak blijkt dat een integrale wijkgerichte gezondheidsbevordering werkt. De achtergrondstudie beschrijft en analyseert de bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices: Hartslag Limburg (HSL) en Gezonde Wijk Overvecht (GWO). Ook wordt er apart gekeken welke rol de eerstelijn, gemeente, GGD, zorgverzekeraar en VWS spelen bij deze aanpak.

Uiteraard zijn gemeenten en de zorgverzekeraars niet de enige samenwerkingspartners die een rol kunnen spelen bij het aanbieden van een gli. Wat goede samenwerkingspartners zijn, is afhankelijk van de context waarbinnen de interventie wordt uitgevoerd en de populatie die je wilt bereiken.

Achtergrondstudie bevorderende en belemmerende factoren integrale wijkgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak

De leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning ontwikkelt door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt een hulpmiddel voor samenwerking tussen zorgverzekeraars (verantwoordelijk voor AWBZ en Zvw) en gemeenten (verantwoordelijk voor Wmo en Wpg). In deze leidraad staan een aantal cruciale succesvoorwaarden voor een productieve samenwerking.

Let op: Houd er rekening mee dat het in de praktijk niet altijd gemakkelijk is om elkaar te vinden. Dat komt onder meer door verschillen in cultuur, taal en oriëntatie (lange/korte termijn, beleid/uitvoering, populatie/individu). Stel het gemeenschappelijk belang, betere gezondheid, welbevinden en participatie van burgers, dan ook altijd centraal in de verkennende gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners.