Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Mensen kunnen zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten, zoals fysiotherapie of tandartsbezoek. Wat er in de dekking van de basisverzekering zit, wordt wettelijk bepaald. Dit is zorg waar mensen ‘recht’ op hebben. De zorgverzekeraar mag de prijs van dit basispakket bepalen, maar de overheid bepaalt de inhoud. De aanvullende verzekering is een pakket dat door zorgverzekeraars zelf samengesteld wordt. Hierbij proberen zij meestal een pakket samen te stellen dat aantrekkelijk is voor een bepaalde doelgroep (jongeren, ouderen, studenten etc).

Meer informatie over de zorgverzekeringswet 

Financiering van de zorgverzekeringswet
Burgers betalen een belangrijk deel van kosten zorgverzekeringswet. Zij betalen natuurlijk de premie voor de basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. Daarnaast heeft iedere burger een verplicht eigen risico. Werkgevers houden op het loon een inkomensafhankelijke bijdrage in voor de zorgverzekeringswet. Dit bedrag wordt gestort in het zorgverzekeringsfonds. Dit fonds compenseert risico’s van zorgverzekeraars, van academische ziekenhuizen en het eigen risico van burgers die dit eigen risico niet opbrengen. Ook het Rijk draagt bij aan de kosten van de zorgverzekeringswet. Deze bijdrage komt ten goede aan de zorgtoeslag, het opleidingsfonds voor ziekenhuizen en aan het zorgverzekeringsfonds.

Lees verder hoe de curatieve zorg wordt gefinancierd

De gecombineerde leefstijl binnen de zorgverzekeringswet
Het college van zorgverzekeringen (CVZ) is het instituut dat de zorgverzekeringswet duidt en interpreteert. Daarnaast de minister adviseert over wijzigingen in deze basis aansprakelijkheden. In het geval van de gecombineerde leefstijl interventie (gli) hebben zij 2 rapporten uitgebracht.

  1. Rapport over de duiding van de gecombineerde leefstijl interventie. In dat rapport wordt op basis van de wettelijke aanspraak gekeken in hoeverre de gli daar binnen past. De conclusie van CVZ is eigenlijk dat de gli verzekerde zorg is. Maar dat financiering vanuit de basisverzekering op dit moment niet mogelijk is omdat bepaalde onderdelen zijn uitgesloten van betaling. Daarnaast adviseren zij de gli als totaalpakket te vergoeden omdat dit de effectiviteit vergroot.
  2. Wat het financiële effect zou zijn wanneer de gli wel in z’n totaal vanuit de basisverzekering vergoed wordt, heeft CVZ ook laten onderzoeken. Op basis van deze raming en de wettelijke kaders heeft CVZ de minister geadviseerd de gli in de basisverzekering op te nemen. De minister heeft in 2011 echter besloten dit advies naast zich neer te leggen. Haar motivatie daarbij is dat de investeringen in de eerste jaren te groot zijn . Daarnaast dat een individu in eerste instantie zelf verantwoordelijk is gezond met zijn lichaam om te gaan.

Lees rapport over in hoeverre een gecombineerde leefstijlinterventie basisverzekerde zorg is

Lees rapport over financiële effecten van het opnemen van de gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering   
 
Welke onderdelen van de gli worden wel vergoed vanuit de basisverzekering?
In 2012 zijn begeleiding en advisering bij gedragsverandering door de praktijkondersteuner of huisarts basisverzekerde zorg. Ook het advies over bewegen en voeding door de huisarts valt onder de basisverzekering. Begeleiding bij bewegen (fysiotherapie) is alleen basisverzekerde zorg voor mensen met een chronische aandoening die op de zogenaamde chronische lijst staan. Ook dan moeten mensen vanaf 1-1-2012 de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Diabetes en overgewicht staan niet op de chronische lijst. De diëtist verdwijnt per 1-1-2012 uit de basisverzekering. Voor mensen die behandeld worden door een team van artsen (zogenaamde ketenzorg) voor  diabetes, COPD en hartfalen blijft diëtetiek in de basisverzekering.