Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Sport en Bewegen in de Buurt

De rijksoverheid spoort mensen aan om meer te bewegen en te sporten door voor iedereen zoveel mogelijk sportvoorzieningen in de buurt aan te bieden. Het doel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt is ervoor te zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Het programma rust op 2 pijlers:

  1. een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod
  2. het stimuleren van meer lokaal maatwerk 

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners vindt er een uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties plaats met extra buurtsportcoaches. Doordat de buurtsportcoaches zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen. 

Programma Sport en Bewegen in de Buurt Samenwerking is essentieel als het gaat om het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, en tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken van elkaars expertise kan gezamenlijk de sportparticipatie op lokaal niveau worden gestimuleerd en levert iedereen een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Zorg, preventie en sport in de buurt moeten beter op elkaar afgestemd worden. Binnen de wijkenaanpak is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het smeden van lokale verbindingen tussen gemeenten, woningcorporaties, bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit netwerk wordt ingezet voor het bevorderen van sporten en bewegen in de buurt. Verder zullen kansrijke sport- en beweegconcepten worden gebundeld en uitgerold. De bestaande netwerken van een gecombineerde leefstijl interventie zoals de Beweegkuur bieden een meerwaarde.

Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG en NOC*NSF, ondersteund door Vereniging Sport en gemeenten en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt. VNO-NCW en MKB-NL onderschrijven deze hoofdlijnen en leveren ook een bijdrage aan het programma in de periode 2012 tot en met 2016.