Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Samenhang Wpg, Wmo en Zvw

Onderdelen van de preventieve aanpak en de financiering van sommige gezondheidsproblemen vinden plaats binnen zowel de Wpg als de Wmo en de Zvw. Voor een effectieve en efficiënte aanpak van deze problemen is het van belang dat de verschillende initiatieven zo veel mogelijk samenhang vertonen. 

De zorgverzekeraar en de gemeente zijn samen in de kern financier van de “lokale verzorgingsstaat”. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg (Wpg) en voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de curatieve gezondheidszorg via de Zvw. Hun gezamenlijke belang is het verbeteren van de gezondheid voor zoveel mogelijk burgers/verzekerden tegen een zo effectief mogelijke inzet van middelen. Beide partijen verbinden die belangen via de Collectieve Zorgverzekering voor de Minima (CZM), die nu 15 jaar bestaat in inmiddels 400 gemeenten. Het onderbrengen van een gecombineerde leefstijl interventie (gli) in de collectieve
verzekering voor minima is een goed voorbeeld van waar Wpg, Wmo en Zvw samenkomen. Voorbeelde hiervan zijn te vinden onder Zijn er ook goede voorbeelden? in deze toolbox.