Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Financieringsmogelijkheden werkzaamheden zorgverleners

Zoals al vele malen genoemd blijkt de mogelijkheid om een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) te financieren sterk afhankelijk van de lokale context. Het is hierdoor niet mogelijk pasklare antwoorden te geven op de vraag Hoe financier ik mijn gecombineerde leefstijl interventie? In de goede voorbeelden, die te vinden zijn in deze Toolbox, staan verschillende manieren beschreven waarop een gli gefinancierd wordt. Op basis van onder andere deze voorbeelden worden hierna de mogelijkheden die tot nu toe bekend zijn op een rijtje gezet:  

  1. Aanvullend pakket zorgverzekering
    Welke onderdelen van de gli uit het aanvullend pakket van de zorgverzekering gefinancierd worden, is afhankelijk van de zorgverzekering en het aanvullend pakket van de deelnemer.
  2. Collectieve verzekering voor minima
    De zorgverzekeraar en de gemeente zijn samen in de kern financier van de “lokale verzorgingsstaat”. Hun gezamenlijke belang is het verbeteren van de gezondheid voor zoveel mogelijk burgers/verzekerden tegen een zo effectief mogelijke inzet van middelen. Beide partijen verbinden die belangen via de Collectieve Zorgverzekering voor de Minima (CZM), die nu 15 jaar bestaat in inmiddels 400 gemeenten. 

Het financieringsmodel waarbij een gli wordt ondergebracht in de collectieve zorgverzekering voor de minima (CZM) is in feite een verbreding van deze verzekering. Kort samengevat:

  • De zorgverzekeraar en de gemeente kiezen samen voor opname in de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) van een bewezen effectieve gli vanuit het gezamenlijke belang om de gezondheid van inwoners te verbeteren; de zorgverzekeraar financiert die kosten van de gli die in de basis- en aanvullende verzekering zijn ondergebracht (huisarts, POH, fysiotherapie, diëtist);
  • De gemeente financiert die kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar (aanvullende begeleiding door bijv. leefstijladviseur, beweegaanbod bij lokale sportvoorzieningen); als er niet alleen een verbreding is van de inhoud van de CZM, maar ook van de doelgroep dan spreken we van een zogenaamde GemeentePolis: dit is een maatwerkverzekering voor kwetsbaren. Voor de gecombineerde leefstijlinterventie een relevant gegeven omdat de doelgroep van de gecombineerde leefstijlinterventie groter is dan de groep mensen met een minimuminkomen.

SportImpuls
Het nieuwe Programma Sport en Bewegen in de Buurt biedt kansen voor lokale partijen die met de BeweegKuur of een andere gli willen starten (of een doorstart willen maken). Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zie notitie over de mogelijkheden van het programma Sport en Bewegen in de Buurt voor het (door)starten van een gli.Gemeentelijke bijdragen
De gemeente kan een belangrijke partner zijn bij het realiseren van de financiering van een gli. Binnen het gemeentelijke gezondheidsbeleid, Wmo, sportbeleid en minimabeleid zijn allemaal raakvlakken te vinden die aansluiten op de doelstelling van een gli. Vanuit dit perspectief is het ook zeer goed mogelijk dat de gemeente een gedeelte van de financiering van de gli voor haar rekening neemt. Voorbeelden van gemeentelijke bijdrage aan een gli vindt u bij 'Zijn er ook goede voorbeelden?' 

Zorgverzekeraar
Hoewel de gli niet gefinancierd wordt vanuit de basisverzekering, dragen sommige zorgverzekeraars in bepaalde gevallen wel bij aan de financiering van een gli in het kader van bijvoorbeeld preventie. De bijdragen beperken zich over het algemeen tot lokale initiatieven in de regio waar een bepaalde zorgverzekeraar veel klanten heeft.

GGZ middelen
Als de deelnemers aan de gli ook depressieklachten hebben of last hebben van somberheid, kunnen bepaalde onderdelen van de gli wellicht gefinancierd worden vanuit de GGZ. Hiervoor is uiteraard wel samenwerking met een GGZ-instelling nodig.