Toolbox zelfmanagement bij leefstijlverandering

Coachvaardigheden

Hoe kan ik mijn deelnemer zo goed mogelijk coachen naar een actieve leefstijl?

Zelfmanagement betekent niet dat de deelnemer aan zijn lot wordt overgelaten. Een belangrijk aspect is de coaching vanuit de sport-/beweegbegeleider die is afgestemd op de situatie van de deelnemer. De mogelijkheden en wensen van de deelnemer en eerdere ervaringen met bewegen kunnen het uitgangspunt zijn voor het gezamenlijk opstellen van het beweegplan en de coaching daarna. 

  • 11-stappenplan belevingsgerichte ondersteuning
    Dit stappenplan kan gebruikt worden als leidraad voor het ondersteunen van een deelnemer bij de start van een beweeg-/of voedingsplan. Het gaat uit van de beleving die de deelnemer heeft van zijn situatie; zijn levensverhaal, lichamelijke klachten en zijn (on)mogelijkheden. In de BeweegKuur staan deze aspecten centraal. Ze vormen de basis van de ondersteuning die de deelnemer krijgt, op basis van gelijkwaardigheid tussen deelnemer en begeleider.

  • Motivational Interviewing
    Motivational Interviewing is een gespreksstijl om verandering van gedrag te bevorderen door tegenstrijdigheden ten opzichte van verandering te helpen verhelderen en oplossen. Hierbij wordt de deelnemer gestimuleerd om zelf (mede) verantwoording voor de gedragsverandering of beweegplan te nemen en de motivatie vanuit de deelnemer zelf te vergroten.