Kosten en baten

Overzicht van kostenposten voor stimuleren doorstroom allochtonen naar regulier
sport- en beweegaanbod (gebaseerd op aanpak Communities in Beweging)

In onderstaande wordt er vanuit gegaan dat er al een bestaand zorgaanbod is voor allochtonen. Het gaat er om hoe de mensen (cliënten) begeleid kunnen worden om doorstroom naar lokaal sport en beweegaanbod te verbeteren.

Hiervoor moet een samenwerkingsverband opgezet worden (tussen zorg en lokaal sport- en beweegaanbod), er is inzet nodig om de doelgroep extra te ondersteunen (bv met informatie en/of vaardigheden) en te begeleiden, soms is het  nodig dat er nog lokaal passend beweegaanbod opgezet moet worden.

Dit zijn uren/kosten die extra nodig zijn om de verbeterde doorstroom te realiseren (kijk voor meer informatie over projectfinanciering onder ‘financiën’). Deze uren/kostenposten kunnen als volgt worden benoemd:

 • Uren/kostenposten
 • 1. Het opzetten, verder ontwikkelen en onderhouden van een samenwerkingsverband (onder andere tussen zorgprofessionals en sport- en beweegaanbieders in de wijk)

  Dit zijn meestal uren die een projectleider/coordinator inzet om partijen bijeen te brengen en zorg te dragen voor een goede samenwerking.

 • 2. Projectmanager/coördinator/projectleider

  Dit is vooral de inzet van een lokale projectleider, die het specifieke beweegaanbod en andere benodigde zaken om de doelgroep te begeleiden, regelt. Taken van een projectleider zijn onder andere het maken van projectplan, financiering regelen en beheren, organiseren van monitoring en evaluatie, managen van personeel. Bij meer groepen/deelnemers nemen deze kosten/uren nagenoeg niet toe.

 • 3. Werving om tot een beweeggroep te komen

  Om deelnemers vanuit de zorg te laten doorstromen is een lokale beweeggroep of beweegaanbod nodig. Voor het opzetten van een eerste beweeggroep zijn wervingsactiviteiten en voorlichtingsmateriaal nodig. Zowel de projectleider als de toekomstige groepsbegeleider besteedt hieraan tijd. Soms heeft ook de (toekomstige) beweegleider hier een actieve rol in.

 • 4. Groeps/deelnemersbegeleiding

  Begeleiding van deelnemers en/of groepsbegeleiding is van groot belang, zowel op sociaal als het sport/beweegvlak. Sommige deelnemers hebben zo weinig kennis van lokale voorzieningen en mogelijkheden en zo weinig zelfvertrouwen dat zij extra begeleiding naar lokaal beweegaanbod nodig hebben. Dit geld zowel voor begeleiding naar, als de eerste periode van deelname aan lokaal sport- en beweegaanbod.

 • 5. Beweegactiviteiten

  Dit zijn de normale kosten die bewegingsactiviteiten met zich meebrengen. Deze bestaan uit de kosten voor zaalhuur, eventueel aanschaf van materialen en ureninzet van de beweegleider.

 • 6. Kosten voor het werken aan een actieve leefstijl

  Naast bewegen en groepsbinding zijn ook activiteiten gericht op actieve leefstijl nodig. Dit om het veranderende beweeggedrag sterker te verankeren. Denk aan voorlichting over voeding, gezonde leefstijl, belang van alledaags bewegen, bezoek aan verschillende beweegmogelijkheden in de wijk/dorp/stad. Dit kan georganiseerd worden tijdens een workshop overdag, of informatieavonden. De kosten zijn afhankelijk van de intensiteit/frequentie van deze activiteiten. De activiteiten worden meestal door de beweegleider en/of groepsleider uitgevoerd. De kostenposten zijn dan huur, materialen en ureninzet.

 • 7. Kosten voor pr-activiteiten

  Kosten om het project bekend te maken naar gemeente en andere organisaties/professionals, of kosten om het project/activiteiten lokaal aan bewoners bekend te maken.