Uitgebreid

De cursus tot BeweegKuur Instructeur is bedoeld voor sport- en beweegbegeleiders met een afgeronde MBO opleiding Sport- en Bewegen niveau 3 of 4. Ook sport- en beweegprofessionals (trainer/coach niveau 3, MBVO-leiders, et cetera) die door relevante werkervaring (beweeglessen voor deze doelgroepen) een vergelijkbaar niveau hebben, kunnen instromen. Daarvoor zijn instroomeisen opgesteld. Zowel huidige professionals als studenten van Sport- en Beweegopleidigen kunnen zich inschrijven.

Als BeweegKuur Instructeur in de BeweegKuur ben je het laatste onderdeel van de keten. Een deelnemer komt op basis van een verwijzing door de leefstijladviseur bij jou terecht. Daarnaast werk je in de uitvoering van de BeweegKuur samen met professionals in de gezondheidszorg, zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten.

Naar aanmelden via de inschrijflink van de betreffende ROC.

Het heeft verschillende voordelen om de cursus te volgen:

 • Je wordt opgenomen in het kwaliteitsregister BeweegKuur Instructeur, dit houdt in dat je (kwaliteit en expertise) als BeweegKuur Instructeur zichtbaar wordt voor deelnemers, leefstijladviseurs en zorgprofessionals;
 • Het verreikt je kennis over de oorzaken en gevolgen van diabetes en obesitas, het (psychologische en fysiologische) effect van bewegen (gecombineerd met voedingsadvies), op de gezondheid van de deelnemer en kunt deze theorie vertalen naar motiverende effectieve beweeglessen. Je draagt bij aan een duurzame gedragsverandering door middel van coaching- en motivatietechnieken.

Met de cursus krijg je kennis en middelen aangereikt waarmee je in staat bent mensen met overgewicht en obesitas in combinatie met een andere risciofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2, op een kwalitatief goede wijze te begeleiden bij het sporten en bewegen. De cursus bestaat uit theorie en achtergronden over diabetes type 2 en overgewicht/obesitas, gezondheidsvoordelen van bewegen, richtlijnen voor bewegen, wat te doen bij complicaties. Naast de theorie komen er ook praktijklessen en- opdrachten aan bod.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Fysiologische en psychische effecten van obesitas en diabetes, en gevolgen op de langere termijn (gezondheidsrisico's);
 • Oorzaken, kenmerken, risico's en klachten van diabetes/obesitas;
 • Praktische handvaten om trainingen zo op te bouwen en in te richten dat deze effectief en leuk zijn voor sporters met obesitas en diabetes;
 • Gezondheidsvoordelen en effecten van bewegen;
 • Motiveren van patienten via motivational interviewing en coachingsgesprekken;
 • Richtlijnen voor bewegen bij diabetes;
 • Hoe te handelen bij complicaties.

Na het doorlopen van de cursus ben je in staat:

 • Zelfstandig beweeglessen voor deelnemers aan de BeweegKuur op te stellen;
 • Zelfstandig een groep patienten tijdens de beweeglessen te begeleiden;
 • Op de hoogte zijn van wat (een hoog risico op) diabetes type 2 is en betekent;
 • Op de hoogte zijn van wat (een hoog risico op) obesitas is en betekent;
 • Op de hoogte zijn van verschijnselen die kunnen optreden tijdens of na inspanning bij een diabetes type 2 of obesitas patient.
 • Deelnemers kunnen motiveren en kunnen voorzien van de juiste tips;
 • Contacten onderhouden met andere zorgprofessionals, denk aan leefstijladviseur en fysiotherapeut;
 • Naslagwerk in de vorm van websites en/of boeken kunnen vinden;
 • Op de hoogte zijn van de inhoud van het functieprofiel van de Sport- en bewegingsprofessionals betrokken bij de BeweegKuur.

Afronding

De cursus wordt afgerond met een portfolio-assesment met daarin opgenomen kennis, lesgeefkwaliteiten en attidude met als verdieping kennis en vaardigheden van het begeleiden van de patientendoelgroep. Ook ga je een uitstroomtoets maken. Bij het lesgeld is 1 herkansing inbegrepen.   

Duur

De cursussen BeweegKuur Instructeur bestaat uit 12 lesuren + eventuele zelfstudie-uren. Voor de cursus wordt geen vrijstelling verleend. Na het met goed gevolg afleggen van de cursus (portfolio-assesment en uitstroomtoets) ontvang je een certificaat en wordt je opgenomen in het Kwaliteitsregister BeweegKuur Instructeur

De cursus staat open voor de volgende professionals:

 • Sport- en bewegingsleiders, minimaal niveau 3
 • Sport- en bewegingscoördinatoren, niveau 4 en hoger
 • Andere sport- en beweegprofessionals, op minimaal niveau 3 gekwalificeerd, zoals fitnessinstructeur, trainer/coach, (“zelfstandig trainer”), MBvO leid(st)er, leider(ster) sportief wandelen, nordic walking instructeur, et cetera. met minimaal 300 klokuren werkervaring.

Voor de cursussen geldt dat er aangesloten wordt op de specifieke beroepscontext en de voorkennis (al aanwezige competenties) van de cursist.

Om het portfolio te kunnen afronden dient elke cursist een van onderstaande diplomering te bezitten of gaan behalen binnen de cursusduur.

 • Het EHBO diploma (oranje kruis/ rode kruis)
 • Een reanimatie diploma goedgekeurd door een NRR-instructeur
 • Een NIBHV certificaat Brandbestrijding en ontruiming en eerste hulp inclusief AED

Voor de cursus geldt dat er geen mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van vrijstellingen voor de cursusuren. Er kunnen echter wel vrijstellingen komen door EVC’s te tonen in de portfolio, waardoor de studielast voor stage-uren en portfolio opdrachten afneemt.

Naar aanmelden via de inschrijflink van de betreffende ROC. 

Cursusdata BeweegKuur Instructeur