Nieuws

 
Onderzoek netwerk zorg/sport en doorstroom deelnemers
19 november 2012

Afgelopen maanden werkte NISB aan een kwalitatief onderzoek onder zorgverleners en sport- en beweegaanbieders. Met als doel om vanuit beide terreinen de knelpunten en behoeftes te inventariseren die bestaan rond de verbinding tussen zorg en sportaanbod en doorstroom van deelnemers. Hiermee kunnen NISB en andere relevante organisaties verdere ondersteuning van de netwerken zorg-sport vormgeven.

Opzet
Uit ervaringen in de praktijk en verschillende onderzoeken naar de BeweegKuur bleek dat het aantal deelnemers dat ging bewegen bij lokaal sport- en beweegaanbod vaak achterbleef bij de verwachtingen. Onduidelijk waren de achterliggende redenen waarom de doorstroom op de ene locatie beter liep dan op de andere. Door middel van diepte-interviews met 18 zorgverleners en 26 sport- en beweegaanbieders is beter zicht gekregen op knelpunten, succesfactoren en mogelijke verbeterpunten. 

Zorgverleners
Achttien zorgverleners van zeven verschillende locaties werden ondervraagd. Eén van de succesfactoren was het gezamenlijk optrekken tussen zorg en sport bij het aanbieden van aangepast sportaanbod. En dat voor een gereduceerde prijs voor deelnemers of bepaalde patiëntengroepen. Het aanbieden van groepsactiviteiten is voor vrijwel alle geïnterviewden een van de voorwaarden om deelnemers te motiveren. Daarbij is een warme overdracht naar lokaal sportaanbod  belangrijk om angsten of (negatieve) vooroordelen bij deelnemers weg te nemen. Ook kan een psycholoog in enkele gevallen een goede aanvulling zijn op het team. 

De contacten binnen het zorgteam zijn sinds de BeweegKuur op alle betrokken locaties verbeterd. De lijnen zijn korter en men verwijst eerder naar elkaar door. Ook hebben de meeste zorgverleners beter zicht op wat er speelt in de wijk. Dit geldt vooral voor de leefstijladviseurs. De meesten zijn van mening dat er voldoende geschikt sport- en beweegaanbod is in de wijk, maar hebben hier niet veel contact mee. Ook zijn zij er niet altijd volledig genoeg van op de hoogte. Bovendien vinden ze het een te tijdrovende klus om zelf de sociale kaart bij te houden of nieuwe contacten te maken. Ook erkennen zij dat de doorstroom niet is zoals gewenst.

Financiering voor zowel het kunnen uitvoeren van de leefstijlinterventie als het sporten bij lokaal beweegaanbod is vaak zowel voor zorgverleners als voor deelnemers een belemmering. Wel hebben alle locaties het thema leefstijl hoog op de agenda staan en inventariseren ze mogelijkheden om hieraan te kunnen blijven werken. 

Sportaanbieders
Er zijn 26 gesprekken gevoerd met beweegaanbieders uit verschillende sectoren: zwembad, fitness, wandelen, judo en sociaalmaatschappelijk werk. Een aantal mensen had de opleiding tot Beweegkuurinstructeur gevolgd. 

In totaal hebben de beweegaanbieders 29 verschillende knelpunten genoemd. Deze zijn voor een groot deel terug te voeren op vijf thema’s: 
1.) Als belangrijkste knelpunt wordt genoemd dat het contact leggen met de eerstelijn moeizaam verloopt. Dat zou onder meer kunnen komen omdat in beide sectoren een verschillende taal wordt gesproken. 
2.) Bovendien wordt sport in de zorgsector als een middel gezien en door beweegaanbieders meer als een doel. 
3.) Ook vinden beweegaanbieders de financiën een knelpunt. Ze hebben te maken met het teruglopen of aflopen van subsidie. Een deel zegt dat het beweegaanbod bij de fysiotherapeut verzekerde zorg is en dat dit lastig concurreren is. 
4.) Ook is een aantal beweegaanbieders van mening dat de kwaliteit van het beweegaanbod soms wat beter kan. 
5.) Als vijfde knelpunt zegt een groot aantal beweegaanbieders dat alles veel tijd kost. Buiten het begeleiden van cliënten om moeten er vaak nog allerlei taken worden verricht (acquisitie, bijscholing, administratie, etc.). Alles bij elkaar maakt dat de kosten niet altijd opwegen tegen de baten. 

Als Beweegaanbieders wordt gevraagd welke oplossingen zij zien voor de gestelde problemen, dan zouden zij graag de issues rondom financiën opgelost zien. Zij zien graag dat zorgverzekeraars het beweegaanbod buiten de zorg ook  (mee)financieren, zodat het beweegaanbod beschikbaar en betaalbaar blijft voor mensen die participeren in een Gecombineerde Leefstijlinterventie. 

De beweegaanbieders vinden ook dat zorgverzekeraars, zorgprofessionals kunnen aansporen om meer aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl. Daarnaast zien beweegaanbieders de buurtsportcoach liever gisteren dan morgen verschijnen. Volgens de beweegaanbieders kan de buurtsportcoach de verbindende schakel zijn tussen zorg- en sport/beweegsector. 

Een andere oplossing zou volgens de beweegaanbieders zjn het participeren in een netwerk waar zorg, sport en welzijn elkaar treffen om inactieven / ouderen/ chronisch zieken duurzaam aan het bewegen te krijgen. 

Ook zien beweegaanbieders heil in een goede sociale kaart; dat zou dan wel meer moeten zijn dan een korte opsomming van het beweegaanbod in de gemeentegids. 

Als laatste kunnen trainingen en cursussen de kwaliteit van het beweegaanbod versterken. Volgens een aantal beweegaanbieders zou een uniform classificeringssysteem daarbij kunnen helpen. 

De rapporten van beide onderzoeken verschijnen eind 2012 op www.beweegkuur.nl