Nieuws

 
Beweegaanbod dat 'werkt': gereedschap voor de lokale professional
09 oktober 2012

Gemeenten, GGD’en, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en bedrijven die aan de slag willen met sport en bewegen, kunnen kiezen uit een veelkleurig palet aan aanpakken (interventies). Alleen al in Nederland zijn er vele honderden. Dat is verheugend, maar ook lastig. Want welke sport- en beweeginterventies ‘werken’, welke ondersteuning bieden ze en hoe zijn ze lokaal goed in te zetten? Goed nieuws: het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) brengt het aanbod van goede sport- en beweeginterventies in kaart en presenteert deze “online gereedschapskist” in oktober 2012 op de website www.effectiefactief.nl

Het huidige demissionaire kabinet zet in de beleidsbrief ‘Sport en bewegen in Olympisch perspectief’ stevig in op het scheiden van het kaf van het koren: welke aanpakken werken wel en welke niet? NISB heeft met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS in 2011 deze uitdaging opgepakt. Met het programma ‘Effectief Actief’ worden alle interventies en instrumenten die sport en bewegen als doel en/of als middel hebben, verzameld en gepresenteerd. Praktijkprofessionals en wetenschappers beoordelen deze interventies op bruikbaarheid en onderbouwing. Dit is een doorlopend proces: in de komende tijd zullen steeds meer aanpakken deze toets ondergaan. 

Steeds betere aanpakken
Effectief Actief is meer dan een predicaat ‘beoordeeld’ of ‘erkend’. Als interventies verbeterpunten hebben, dan biedt NISB samen met haar partners een ondersteuningstraject, waarin deelnemers kunnen werken aan de werkzaamheid, bedrijfsvoering of lokale implementatie van hun aanpak. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een handleiding, het uitvoeren van een monitoringtraject of het theoretisch onderbouwen van een interventie. Zo komt er een steviger fundament onder bestaande aanpakken en wordt het totale aanbod van sport- en beweeginterventies inhoudelijk gevoed en verbeterd. 

Lokaal maatwerk 
In de visie van NISB moet www.effectiefactief.nl bijdragen aan nog betere initiatieven op lokaal niveau. De “online gereedschapskist” ondersteunt daarbij. Het is een verzameloverzicht voor de lokale gebruiker met interventies vanuit o.a. de Menukaart Sportimpuls, Effectiviteit Interventies Jeugd, en NASB. Beoordeelde en erkende interventies zijn daarbij duidelijk herkenbaar. In de “gereedschapskist” zijn overigens ook niet-gevalideerde interventies terug te vinden: de keuze ligt uiteindelijk bij de professional zelf. Samen met partners en interventie-eigenaren zorgt NISB er tevens voor dat lokale professionals die aan de slag willen met bewezen aanpakken, weten hoe ze deze zo goed mogelijk in hun lokale activiteiten kunnen inpassen. 

Niveaus en afstemming 
De beoordelings- en erkenningsniveaus die binnen www.effectiefactief.nl worden gebruikt en getoond, zijn zowel inhoudelijk als procedureel gebaseerd op de systematiek van het Centrum Gezond Leven van het RIVM (CGL). Sport- en beweeginterventies die al door CGL zijn erkend, zijn daarom ook als erkende interventie in het overzicht opgenomen . 

Samenwerking 
Effectief Actief wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS. NISB werkt voor Effectief Actief nauw samen met onder andere NOC*NSF en VNG/VSG, Gehandicaptensport Nederland , Centrum Gezond Leven (CGL), MOVISIE en ZonMw. NISB schakelt binnen Effectief Actief diverse partnerpartijen in, zoals TNO, Mulier Instituut, NIVEL, Twynstra Gudde, Whise, diverse universiteiten en hogescholen.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Neem voor meer informatie contact op met NISB: 
Nancy Poiesz, communicatieadviseur, tel. 06-21649608 of 0318-490900, nancy.poiesz@nisb.nl